Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/943
Title: Optimal hotel management theory: analytical aspect
Other Titles: Оптимальна теорія управління готелем: аналітичний аспект
Оптимальная теория управление отелем: аналитический аспект
Authors: Manachynska, Yulia
Yevdoshchak, Volodymyr
Luchyk, Svitlana
Keywords: management
менеджмент
менеджмент
hotel
готель
гостиница
analysis
аналіз
анализ
administration
адміністрування
price
ціна
цена
revenue
доходи
доходи
profitability
прибутковість
дохідність
strategy
стратегія
стратегия
Issue Date: 2020
Publisher: MEST Journal : Management, Education, Science & Society, Technologies / editor-in-chief Zoran P. Čekerevac. [Štampano izd.]. Vol. 8, no. 1 (2020). Belgrade : MESTE NGO : Faculty of Business and Law of the “Union – Nikola Tesla” PP.84 – 92
Citation: https://mest.meste.org/MEST_Najava/XV_Manachynska.pdf
Abstract: The article investigates new trends and tasks of management in the hotel industry through the prism of the modern theory of optimal management. The model of an optimal structure formation for the volume of hotel services sale has been presented, which takes into account the proportion of profitability of hotel accommodation sale of the corresponding type in the overall profitability of hotel services sale, which is established in the form of a linear programming task. The implementation of the optimal assortment policy has been corroborated, which will give positive results in the in-depth operational analysis of profitability by hotel room types. It is proved that the pricing policy of hotel properties should be based on determining the equilibrium price i.e. taking into consideration the function of supply and demand on the hospitality market. To determine the equilibrium price formed on the hospitality market, it is suggested to use a "cobweb model", the essence of the model is that suppliers respond to prices with a certain delay ("time lag"). It is substantiated that by determining the equilibrium price of the forecasted period, a hotel enterprise can form a pricing strategy based on the possible supply and demand on the hospitality market in general. In order to implement a rational assortment policy in analyzing the profitability of hotel establishments, it is suggested to use the method of optimal management, grounded on the distribution ofthe volume of accommodation deals by room types in accordance with the optimal structure at a given vector of the objective. У статті досліджуються нові тенденції та завдання менеджменту в готельному господарстві крізь призму сучасна теорія оптимального управління. Модель формування оптимальної структури для об’єму було представлено продаж готельних послуг, що враховує частку рентабельності готелю продаж житла відповідного типу в загальній рентабельності продажу готельних послуг, що становить встановлена у вигляді завдання лінійного програмування. Впровадження оптимального асортименту політика була підтверджена, що дасть позитивні результати в поглибленому оперативному аналізі рентабельність за типами готельних номерів. Доведено, що цінова політика готельної нерухомості має ґрунтуватися щодо визначення рівноважної ціни, тобто з урахуванням функції попиту та пропозиції ринок гостинності. Для визначення рівноважної ціни, сформованої на ринку гостинності, це так запропонували використовувати "модель павутини", суть моделі полягає в тому, що постачальники реагують на ціни за допомогою певна затримка ("затримка часу"). Обґрунтовано, що шляхом визначення рівноважної ціни прогнозованої. Період, готельне підприємство може сформувати стратегію ціноутворення на основі можливого попиту та пропозиції ринок гостинності в цілому. Щоб реалізувати раціональну асортиментну політику при аналізі прибутковості готельних закладів, пропонується використовувати метод оптимального управління, обґрунтований про розподіл обсягів угод з розміщенням за типами номерів відповідно до оптимального структуру за заданим вектором мети. В статье исследуются новые тенденции и задачи менеджмента в гостиничной индустрии через призму современная теория оптимального управления. Модель формирования оптимальной структуры для объема продажи гостиничных услуг, в которой учтена пропорция рентабельности гостиницы. продажа жилья соответствующего типа в общей рентабельности продажи гостиничных услуг, которая составляет устанавливается в виде задачи линейного программирования. Реализация оптимального ассортимента подтверждена политика, что даст положительные результаты при углубленном оперативном анализе рентабельность по типам гостиничных номеров. Доказано, что ценовая политика гостиничной недвижимости должна основываться на по определению равновесной цены, т. е. с учетом функции спроса и предложения на рынок гостеприимства. Для определения равновесной цены, формирующейся на рынке гостеприимства, используется предлагается использовать «модель паутины», суть модели заключается в том, что поставщики реагируют на цены с помощью некоторая задержка («запаздывание»). Обосновано, что путем определения равновесной цены прогнозируемой период, гостиничное предприятие может сформировать ценовую стратегию, исходя из возможного спроса и предложения на гостиничный рынок в целом. В целях реализации рациональной ассортиментной политики при анализе рентабельности гостиничных заведений предлагается использовать метод оптимального управления, обоснованный о распределении объема сделок по размещению по типам номеров в соответствии с оптимальным структура при заданном векторе цели.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/943
Appears in Collections:71.35.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування готельного господарства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56_ManachynskaОптимальна теорія управління готелем аналітичний аспект.pdfосновний текст343.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.