Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/913
Title: Облікові аспекти відображення плати за сервісне обслуговування в готелях
Other Titles: Учетные аспекты отображения платы за сервисное обслуживание в гостинницах.
Accounting aspects of board display for service in hotels
Authors: Маначинська, Юлія Анатоліївна
Keywords: плата за сервіс
плата за сервис
service fees
бухгалтерський облік
бухгалтерский учет
accounting
готель
отель
hotel
витрати
расходы
costs
доходи
, доход
income
заробітна плата
оплата труда
оплата труда
премія
премия
premium
Issue Date: 2014
Publisher: Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ, 2014. – Вип. ІV (56). Економічні науки. – С. 219 – 225
Abstract: Досліджується сучасний стан облікового відображення плати за сервісне обслуговування.Зазначається, що в умовах сьогодення потребує нагального удосконалення діюча методика відображення плати за особливу атмосферу сервісного обслуговування на підприємствахготельного господарства. Відповідно, слід детально дослідити зарубіжний досвід фіксації в системі бухгалтерських рахунків сервісної плати, порівняти існуючі підходи та удосконалити вітчизняну облікову практику. Особлива увага відведена трактуванню змісту ключового поняття дослідження та аспектам віднесення плати за сервіс до складу заробітної плати працівників готельної сфери. Виокремлено проблеми першочергової необхідності легалізації сервісної плати з регламентацією її правового підґрунтя на законодавчому рівні. За таких обставин запропоновано варіант відображення плати за сервіс на рахунках обліку, що враховує зарубіжний підхід фіксації інформації. Исследуется современное состояние учетного отображения платы за сервисное обслуживание. Отмечается, что в современных условиях нуждается в неотложном усовершенствовании действующая методика отображения платы за особенную атмосферу сервисного обслуживания на предприятиях гостиничного хозяйства. Соответственно следует детально исследовать зарубежный опыт фиксации в системе бухгалтерских счетов сервисной платы, сравнить существующие подходы и усовершенствовать отечественную учетную практику. Особенное внимание отведено трактовке содержания ключевого понятия исследования и аспектам отнесения ее в состав заработной платы работников гостиничной сферы. Выделены проблемы первоочередной необходимости легализации сервисной платы с регламентацией ее правовой подпочвы на законодательном уровне. При таких обстоятельствах предложен вариант отображения платы за сервис на счетах учета, который учитывает зарубежный подход фиксации информации. The current state of the accounting display of service fees is investigated. It is noted that in modern conditions, the current method of displaying fees for a special atmosphere of service at hotel enterprises needs urgent improvement. Accordingly, it follows to study in detail the foreign experience of fixing the service fee in the accounting system, compare the existing approaches and improve the domestic accounting practice. Particular attention is paid to the interpretation of the content of the key concept of the study and the aspects of attributing it to the salary of hotel workers. The problems of the primary need to legalize the service fee with the regulation of its legal basis at the legislative level are highlighted. Under such circumstances, a variant of displaying the service fee on the accounting accounts was proposed, which takes into account the foreign approach of fixing information.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/913
Appears in Collections:06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60_Manachynska_JОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ ПЛАТИ.pdf187.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.