Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/823
Title: Synergetic Interaction of the Bioeconomics Principles in the Global Economic System Structure
Other Titles: Синергетична взаємодія принципів біоекономіки у структурі глобальної господарської системи
Authors: Vdovichen, Anatolii
Vdovichena, Olha
Keywords: bioeconomics
біоекономіка
biotechnology
біотехнології
bioeconomic processes
біоекономічні процеси
bioresources
біоресурси
synergistic interaction
синергетична взаємодія
Issue Date: 2018
Publisher: Scientific Bulletin of Polissia [Text]. – Chernihiv : ChNUT, 2018. - № 2 (14). Р. 1. – 264, [2] p. DOІ: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14) – P.58-63.
Abstract: Urgency of the research is to take into account the principles of bioeconomy in integrating economic systems into the world economy with the focus on providing conditions for minimizing various risks. Target setting. Determination of the bioeconomy principles in synergistic interaction, which will reveal their socioeconomic beneficial effect for the development of the world economy. Actual scientific researches and issues analysis. Solving the issues of economy formation and development both in the world and in Ukraine. Uninvestigated parts of general matters defining. Studying synergistic interaction new forms and methods of bioeconomic processes and their integration into the global economic system. The research objective. Studying the synergistic interaction basic principles of bioeconomy from the point of effective socio-economic development. The statement of basic materials. Bioeconomy is considered as an economic mechanism for the biotechnology implementation. The value of this approach is to take into account the triple combination of the sustainable development principles: economic, social, biological, based on four fundamental foundations: gene technology and industry engineering; resource-restoration production; research-scientific integration; practical bioclast orientation. Conclusions. The bioeconomy basic principles fulfillment will make it possible to reorient the global management system to a new high-quality level, on which basis strategy of socially-oriented and safe development of the economic system will be based. Актуальність теми дослідження полягає у врахуванні принципів біоекономіки при інтеграції економічних систем у світове господарство з орієнтацією на забезпечення умов для мінімізації різних ризиків. Постановка проблеми. Визначення принципів біоекономіки у синергетичній взаємодії, яке дозволить виявити їх суспільно-економічний корисний ефект для розвитку світового господарства. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язання питань становлення та розвитку біоекономіки як в світі, так і в Україні. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вивчення нових форм і методів синергетичної взаємодії біоекономічних процесів та інтеграції їх у світову господарську систему. Постановка завдання. Дослідження основних принципів синергетичної взаємодії біоекономіки з позиції ефективного суспільно-економічного розвитку. Виклад основного матеріалу. Біоекономіка розглядається як економічний механізм реалізації біотехнологій. Цінність такого підходу полягає у врахування триєдиного поєднання принципів сталого розвитку: економічного, соціального, біологічного, в основі яких лежать чотири фундаментальні основи: генна технологія та галузева інженерія; ресурсновідновлювальне виробництво; дослідницько-наукова інтеграція; практична біокластерна орієнтація. Висновки. Дотримання основних принципів біоекономіки дасть змогу переорієнтувати світову систему господарювання на новий якісний рівень в основі якого знаходитиметься стратегія суспільно орієнтованого та безпечного розвитку економічної системи.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/823
Appears in Collections:06.51.25 Світовий економічний розвиток. Глобальні проблеми економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128.pdfОсновний текст383.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.