Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/584
Title: Бухгалтерський облік в банках та бюджетних установах: характерні особливості
Other Titles: Бухгалтерский учет в банках и бюджетных учреждениях: характерные особенности
Accounting in banks and budgetary institutions: characteristics
Authors: Маначинська, Юлія Анатоліївна
Keywords: банк
банк
bank
бюджетна установа
бюджетное учреждение
fiscal agency
бухгалтерський облік
бухгалтерский учет
accounting
державний сектор економіки
государственный сектор экономики
public sector of the economy
нормативна база
нормативная база
legal framework
національний стандарт
национальный стандарт
national standard
Issue Date: 2016
Publisher: Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці. ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. Вип. ІІІ (63). Економічні науки. С. 281 – 291.
Citation: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_3-4_31
Series/Report no.: Вип. ІІІ (63).;
Abstract: У статті досліджено особливості бухгалтерського обліку в комерційних банках України та бюджетних установах. Розглянуто нормативну базу, що регламентує організацію бухгалтерського обліку в банківській та бюджетній сфері, зокрема проаналізовано зміни, які будуть впроваджені з 2017 р. для установ державного сектору економіки та нюанси їх реалізації. Назріла потреба запровадження нових Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Особлива увага відведена Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету. Досліджено актуальні питання впровадження змін у бухгалтерському обліку бюджетних установ, що активно піднімаються на форумах обліковцями-практиками. Проаналізовано специфіку бухгалтерського обліку в комерційних банках України. Доводиться нагальна потреба модернізації чинної облікової моделі в банківській сфері із врахуванням аспектів побудови дієвої системи внутрішнього контролю для установ фінансового сектора економіки України. В статье исследованы особенности бухгалтерского учета в коммерческих банках Украины и бюджетных учреждениях. Рассмотрены нормативную базу, регламентирующую организацию бухгалтерского учета в банковской и бюджетной сфере, в частности проанализированы изменения, которые будут внедрены с 2017 г.. Для учреждений государственного сектора экономики и нюансы их реализации. Назрела необходимость введения новых Национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе. Особое внимание отведено Плана счетов бухгалтерского учета в государственном секторе и типичной корреспонденции субсчетов бухгалтерского учета для отражения операций по исполнению бюджета. Исследованы актуальные вопросы внедрения изменений в бухгалтерском учете бюджетных учреждений, активно поднимаются на форумах учетчиками-практиками. Проанализирована специфика бухгалтерского учета в коммерческих банках Украины. Приходится насущная необходимость модернизации действующей учетной модели в банковской сфере с учетом аспектов построения действенной системы внутреннего контроля для учреждений финансового сектора Украины. The peculiarities of accounting in commercial banks and public institutions of Ukraine are investigated in the article. The author considered the regulatory database that governs the organization of accounting in banking and public sector. Changes that will be implemented from 2017 for public sector, and peculiarities of their implementation are analyzed. There is a need to introduce new national standards of accounting in public sector. Special attention in the article is paid to the chart of accounts in public sector and typical sub-correspondence of accounting to reflect the operations performance. The issue of current implementation of changes in accounting budgetary institutions that are raised on the forums of accountants-practices is investigated. Specificity of accounting in commercial banks of Ukraine is examined. An urgent need to modernize the current accounting model in banking sector, taking into account aspects of building an effective system of internal controls for financial institutions sector of Ukraine is outlined.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/584
Appears in Collections:06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_Manachynska_J.pdfосновний текст213.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.