Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/576
Title: Актуарний облік в системі НП(С)БО та Концептуальної основи фінансової звітності
Other Titles: Актуарный учет в системе НП (С) БУ и Концептуальной основы финансовой отчетности
Actuarial accounting in the system of NP (S) BU and the Conceptual basis of financial reporting
Authors: Маначинська, Юлія Анатоліївна
Keywords: актуарний облік,
актуарный учет
actuarial accounting
національні стандарти
национальные стандарты
national standards
фінансова звітність
финансовая отчетность
financial reporting
актуарна звітність
актуарная отчетность
actuarial reporting
концептуальна основа
концептуальная основа
conceptual basis
міжнародні стандарти фінансової звітності
международные стандарты финансовой отчетности
international financial reporting standards
Issue Date: 2019
Publisher: Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці. Економічні науки. ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. Вип. І. С. 205 – 223.
Citation: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Abstract: В статті розкрито необхідність регламентації актуарного обліку на законодавчому рівні. Розглянуто спільні та відмінні риси між національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності у контексті узагальнення облікової інформації у звітності. Назріла потреба запровадження інноваційної багатовимірної 5D-облікової парадигми, тому в статті автор особливу увагу приділяє актуарному обліку в контексті національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Концептуальної основи фінансової звітності. Важливе місце відведене необхідності розробки окремого національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Актуарна фінансова звітність». Розкрито специфіку форм актуарної фінансової звітності та описано склад основних форм актуарної звітності суб’єкта господарювання. Акцентовано на основних термінах, що використовуються у системі актуарного обліку, його меті, а також порядку подання актуарної фінансової звітності, складу та елементах актуарної фінансової звітності, якісних характеристиках актуарної звітності та принципам її складання, аспектам розкриття інформації в актуарній фінансовій звітності. Доводиться нагальна потреба модернізації чинної системи бухгалтерського обліку із врахуванням аспектів інноваційної актуарної 5D-актуарної облікової парадигми, активне впровадження якої сприятиме підвищенню іміджу інвестиційної привабливості національної економіки для залучення необхідного обсягу інвестицій для її розвитку. В статье раскрыта необходимость регламентации актуарного учета на законодательном уровне. Рассмотрены общие и отличительные черты между национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности в контексте обобщения учетной информации в отчетности. Назрела необходимость внедрения инновационной многомерной 5D-учетной парадигмы, поэтому в статье автор особое внимание уделяет актуарном учета в контексте национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета и Концептуальной основой финансовой отчетности. Важное место отведено необходимости разработки отдельного национального положения (стандарта) бухгалтерского учета 3 «Актуарная финансовая отчетность». Раскрыта специфика форм актуарной финансовой отчетности и описаны состав основных форм актуарной отчетности предприятия. Акцентировано на основных терминах, используемых в системе актуарного учета, его цели, а также порядка представления актуарной финансовой отчетности, состав и элементах актуарной финансовой отчетности, качественных характеристиках актуарной отчетности и принципам ее составления, аспектам раскрытия информации в актуарной финансовой отчетности. Приходится насущная необходимость модернизации действующей системы бухгалтерского учета с учетом аспектов инновационной актуарной 5D-актуарной учетной парадигмы, активное внедрение которой будет способствовать повышению имиджа инвестиционной привлекательности национальной экономики для привлечения необходимого объема инвестиций для ее развития. The article reveals the need to regulate actuarial accounting at the legislative level. The common and distinctive features between national provisions (standards) of accounting and international financial reporting standards in the context of generalization of accounting information in the reporting are considered. There is a need to introduce an innovative multidimensional 5D-accounting paradigm, so in the article the author pays special attention to actuarial accounting in the context of national regulations (standards) of accounting and the Conceptual basis of financial reporting. An important place is given to the need to develop a separate national regulation (standard) of accounting 3 "Actuarial financial reporting". The specifics of the forms of actuarial financial reporting are described and the composition of the main forms of actuarial reporting of the business entity is described. Emphasis is placed on the main terms used in the actuarial accounting system, its purpose, as well as the procedure for submitting actuarial financial statements, composition and elements of actuarial financial statements, qualitative characteristics of actuarial reporting and principles of its preparation, aspects of information disclosure in actuarial financial statements. There is an urgent need to modernize the current accounting system taking into account aspects of innovative actuarial 5D-actuarial accounting paradigm, the active implementation of which will enhance the image of investment attractiveness of the national economy to attract the necessary investment for its development.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/576
Appears in Collections:06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42_Manachynska_J.pdfосновний текст273.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.