Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/535
Title: From Blended Learning to Online Technologies in Teaching English at Non-Linguistic Higher Educational Establishments of Ukraine
Other Titles: Від моделей змішаного навчання до технології викладання англійської мови онлайн в нелінгвістичних вищих навчальних закладах України
Authors: Hildebrant, Kateryna
Keywords: technological influence
технологічний вплив
face-to-face/ web-enhanced/ blended/ hybrid/ fully online learning model
модель очного / вдосконаленого веб- ресурсами / змішаного/ гібридного / повністю онлайн навчання
synchronous/ asynchronous tools
синхронні / асинхронні інструменти
distance education platform
платформа дистанційної освіти
videoconferencing software
програмне забезпечення для відео конференцій
Issue Date: 2021
Publisher: Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. 2021. № II (82). С. 163-175
Abstract: The implications and effects of the Covid-19 pandemic on the world educational community and the necessity to keep social distancing requirements and lockdown rules have sped up the course of evolution in education, causing rapid transition from Web-enhanced learning processes through blended language learning techniques to fully online learning. When traditional face-to-face communication between teachers and students became impossible, the learning process switched to online and distance learning tools, which considering the need for communicative demand of foreign language teaching methods, produces necessity for particular attention and concern. The primary objective of the article is to analyze different distance learning tools and technologies as well as videoconferencing software in order to evaluate their benefits and adaptability to teaching English for Specific Purposes needs. The study used a number of general research methods: systems analysis – for disclosure of psychological-pedagogical and educational-methodical research results on the technological direction of the modern methodological conception; analysis and synthesis – to study the stages of technological influence on the foreign language teaching process; comparative analysis – to evaluate the most popular and commonly used distance learning and videoconferencing platforms. Generalization and prognostic methods have been applied for conclusions formulation. The article analyzes stages of technological influence on the teaching a foreign language process as well as clarifies definitions of related to it notions (web-enhanced, blended, hybrid, fully online learning). It specifies advantages and disadvantages of synchronous and asynchronous learning tools, dwells on positive and negative trends in fully online versus face-to-face EFL teaching process organization. A study of videoconferencing platforms like Zoom, GoogleMeet, BigBlueButton and an analysis of their applicability to teaching English needs has been carried out. Conducted analysis of distance learning tools, online teaching technologies as well as videoconferencing software is of practical importance for foreign language teachers who organize online language classes and can be applied for teaching English for Specific Purposes needs. Further research will be needed to analyze the characteristics and features of an array of distance education platforms as well as videoconferencing software that did not fit into the scope of this article. Всесвітні наслідки пандемії Covid-19, необхідність дотримання вимог соціальної дистанції та правил локдауну призвели до прискореної еволюції освітнього процесу, спричинивши швидкий перехід від збагаченого інтернет-технологіями традиційного аудиторного навчання, технологій змішаного навчання до повноцінно online організації освітнього процесу. Коли традиційне особисте спілкування між викладачами та студентами стало неможливим, процес навчання перейшов на інструменти online та дистанційного навчання, які, враховуючи вимогу актуалізації комунікативного спрямування у викладанні іноземної мови, потребують особливої уваги та розгляду. Основною метою статті є аналіз різних засобів та технологій дистанційного навчання, а також програмного забезпечення для відеоконференцій, щоб оцінити їх переваги/недоліки та пристосованість до викладання англійської мови професійного спрямування. У дослідженні використано низку загальнонаукових методів: системний аналіз результатів психолого-педагогічних та навчально-методичних досліджень технологізації сучасної методологічної концепції; аналіз та синтез для вивчення етапів технологічного впливу на процес викладання іноземної мови; порівняльний аналіз – для оцінки найпопулярніших та найбільш часто використовуваних платформ дистанційного навчання та відеоконференцій. Узагальнюючі та прогностичні методи застосовувались у формулюванні висновків. У статті проаналізовано етапи технологічного впливу на процес викладання іноземної мови, а також уточнено зміст пов'язаних понять (визначені вдосконалена веб ресурсами / змішана/ гібридна / повністю онлайн навчальні моделі). Окреслені переваги та недоліки синхронних та асинхронних інструментів навчання, встановлені позитивні та негативні тенденції online навчання на противагу аудиторному викладанню. Проведено огляд платформ відеоконференцій, таких як Zoom, GoogleMeet, BigBlueButton, та розглянуто їх пристосованість до потреб викладання англійської мови. Здійснений аналіз засобів дистанційного навчання, online технологій, а також програмного забезпечення для відеоконференцій має практичне значення для викладачів іноземних мов, які організовують online навчання, та може застосовуватися для викладання іноземної мови професійного спрямування.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/535
Appears in Collections:16.01.45 Викладання мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hildebrant2021.pdfОсновний текст17.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.