Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/484
Title: Бідність як прояв дисбалансу ринку праці України в умовах цивілізаційних змін
Other Titles: Poverty as a Manifestation of Labor Market Imbalance in Ukraine in Terms of Civilization Changes
Бедность как проявление дисбаланса рынка труда Украины в условиях цивилизационных изменений
Authors: Вдовічен, Анатолій Анатолійович
Шинкарук, Лідія Василівна
Keywords: бідність
poverty
бедность
дисбаланс
imbalances
дисбаланс
диспропорції
диспропорции
цивілізаційні зміни
civilization change
цивилизационные изменения
індикатори бідності
indicators of poverty
индикаторы бедности
домогосподарства
household
домохозяйства
прожитковий мінімум
living wage
прожиточный минимум
Issue Date: 2017
Publisher: Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. І-ІІ (65-66). Економічні науки. – С.34-52. – 464с.
Abstract: Досліджується сучасна соціально-економічна політика України, яка впливає на підвищення рівня добробуту населення. Подолання ж бідності виступає основним із складових завдань досягнення даної політики. Посилення виробничо-економічної диференціації регіонів, зростаюча диспропорція рівня життя населення міських та сільських поселень, зниження рівня та якості освіти і кваліфікації, депопуляція населення, високий рівень захворюваності, війна – все це є наслідком неухильного негативного впливу бідності на всі сфери життєдіяльності суспільства, що вже на сьогодні спричиняє зростання соціальної напруги у суспільстві, стримує та дестабілізує соціально-економічний розвиток країни в умовах сьогоднішніх цивілізаційних змін. Саме тому подолання бідності в Україні розглядається як основа подолання диспропорцій у структурі доходів населення, які виникають через нерозвиненість підприємницького потенціалу та не сформованість середнього прошарку суспільства, що є чинником дестабілізації та конфлікту особистісних інтересів стосовно забезпечення соціальної справедливості у суспільстві. Socio-economic policy of Ukraine that affects increasing living standards of the population is under the consideration. Identifying poverty is the main component of the tasks to achieve this policy. Results of steady negative impact of poverty on all areas of society are: increased production and economic differentiation of regions, growing disparities in the living standards in urban and rural areas, reducing the level and quality of education and training, depopulation, high morbidity level, and the war. It is currently causing rising social tension in the society and destabilizes socio-economic development in current changes in the society. That is why overcoming poverty in Ukraine is considered as a basis for overcoming disparities in income structure arising from the lack of development of entrepreneurial capacity and lack of middle class society that is a factor of destabilization and conflict of personal interests with respect to social justice in the society. Исследуется современная социально-экономическая политика Украины, которая влияет на повышение уровня благосостояния населения. Преодоление же бедности выступает основным из составляющих задач достижения данной политики. Усиление производственноэкономической дифференциации регионов, растущая диспропорция уровня жизни населения городских и сельских поселений, снижение уровня и качества образования и квалификации, депопуляция населения, высокий уровень заболеваемости, война – все это является следствием неуклонного негативного воздействия бедности на все сферы жизнедеятельности общества, уже сегодня приводит к росту социальной напряженности в обществе, сдерживает и дестабилизирует социально-экономическое развитие страны в условиях сегодняшних цивилизационных изменений. Именно поэтому преодоление бедности в Украине рассматривается как основа преодоления диспропорций в структуре доходов населения, возникающих из-за неразвитости предпринимательского потенциала и несформированность среднего слоя общества, который является фактором дестабилизации и конфликта личных интересов по обеспечению социальной справедливости в обществе.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/484
Appears in Collections:06.58.55 Споживання. Рівень життя. Добробут. Соціальна політика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118.pdfОсновний текст396 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.