Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/321
Title: Шляхи та засоби формування «суб’єкт - суб’єктної» іншомовної комунікативної взаємодії на заняттях з іноземної мови професійного спрямування
Other Titles: Ways and Means of "Subject - Subject" Foreign Language Communicative Interaction Formation in Esp Classes
Authors: Гільдебрант, Катерина Йосипівна
Keywords: модель організації навчання
model of tuition organization
«суб’єкт - об’єктна» модель
"subject - object" model
«суб’єкт - суб’єктнa» модель
"subject - subject" model
інноваційні технології
innovative technologies
навчання у співробітництві
collaborative learning
інтерактивні комп’ютерно-орієнтовані методи навчання
interactive computer-based teaching methods
Issue Date: 2019
Publisher: Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали наукової конференції. 29-30 листопада 2019 р. Частина ІІ. Дніпро : СПД «Охотнік», 2019. С. 30-32.
Abstract: У статті аналізується процес трансформації «суб’єкт - об’єктної» моделі організації традиційного навчання, у якій викладач виступає головним чинником освітнього процесу, у «суб’єкт - суб’єктну» модель, за якої викладач ініціює процес роботи та стимулює перетворення студентів в активних учасників комунікації. Висвітлено методи та підходи до навчання, а також інноваційні технології, які сприяють успішній трансформації організації освітнього процесу. У статті їх умовно поділено на два напрямки: 1) залучення нових педагогічних технологій, які сприятимуть новим формам й методам викладання (навчання у співробітництві, проектний метод, ігрові технології, портфоліо студента, інтерактивні методи, технологія проблемного навчання); 2) застосування інтерактивних комп’ютерно-орієнтованих методів навчання за допомогою нових технічних засобів (застосування електронних підручників та посібників, інтерактивних програм, робота з електронними енциклопедіями та словниками, системами комп’ютерного перекладу і т.д.). The article analyzes the process of the traditional "subject - object" teaching model transformation, in which the teacher is the main factor in the educational process, into the "subject - subject" model, in which the teacher initiates the process and stimulates the alteration of students into active participants of communication. Methods and approaches to teaching, as well as innovative technologies that contribute to the successful transformation of the educational process are highlighted. In the article they are roughly divided into two spheres: 1) involvement of new pedagogical technologies that will promote new forms and methods of teaching (collaborative learning, project method, game technologies, student portfolio, interactive methods, problem-based learning technology); 2) application of interactive computer-based teaching methods with the help of new technical means (use of electronic textbooks and manuals, interactive programs, use of electronic encyclopedias and dictionaries, computer translation systems, etc.).
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/321
Appears in Collections:16.31.01 Загальні проблеми прикладного мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гільдебрант_ДНУ.pdfОсновний текст2.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.