Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1454
Title: Actively-Adapting Influence on the External Environment as an Increasing Factor of the Enterprise's Competitive Status
Other Titles: Активно-адаптивний вплив на зовнішнє середовище як чинник підвищення конкурентного статусу підприємства
Authors: Chychun, Valentyna
Polianko, Halyna
Maksymiuk, Nataliya
Keywords: adaptation
адаптація
adaptive influence
адаптивний вплив
external environment
зовнішнє середовище
Issue Date: 2022
Publisher: Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2022. – Вип. II (86). Економічні науки. – С.136-153. – 153 с.
Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that the modern external environment of enterprises is characterized by an extremely high level of complexity, dynamism and uncertainty. A correctly selected and built diagnostic system of adaptive processes determines the effectiveness of adapting the economic mechanism of the enterprise's functioning and the possibility of increasing the competitive status of the enterprise itself. The need for operational diagnostics of the adaptive state of the enterprise is actualized by the evidence of problematic situations in the development of the economic mechanism of the functioning of enterprises in market conditions, the need for an accelerated pace of activity regulation, strategic adjustment, management and marketing systems. The purpose of the study. The purpose of the article is the generalization of theoretical provisions and substantiation of practical recommendations for ensuring the adaptation of the enterprise to the unstable conditions of the external environment. As a result it will increase the competitive status of the enterprise. Methodology. The problem of adaptive influence on the external environment, the theoretical justification of adaptation using the method of cognition and the method of deduction, the system approach was studied; the define the concept of "adaptation" we used the method of analysis. The development of practical recommendations for increasing the competitive status of the enterprise was carried out with the help of the modeling method and the analysis method. The results. The problem of adaptive influence on the external environment, the theoretical justification of adaptation and the development of practical recommendations for increasing the competitive status of the enterprise were investigated. The main task of adaptive management was determined. The need to implement measures for adaptation to new environmental conditions and ensuring sustainable development, increasing the sustainability and efficiency of activities was proposed. Changes that are constantly occurring in the external environment force companies to change as well. Business enterprises give over the production of old products and master the manufacture of new ones, they look for new consumers in the market, use new technological processes, divide into smaller enterprises or on the contrary, merge with others, enter the markets of other countries or stop operating. In order to maintain financial stability, the enterprise needs following: to implement systematic control over the state of payment by buyers for the services received; to prevent the receipt and payment of low-quality, redundant or unnecessary products by clearly observing the terms of the contracts and effective work between the company's employees. Adaptation to changes in the external environment is important for all enterprises today. In order to survive and develop in the conditions of an extremely dynamic and uncertain external environment (and these are general characteristics of the modern environment of domestic industrial enterprises), enterprises need to adapt to changes, as well as actively shape their future. Therefore, strategic management plays a decisive role in market conditions, the informational basis of which is the analysis of the enterprise's macro- and microenvironment. Practical meaning. By means of an active-adaptive influence on the external environment, the possibility of practical application in the future of certain measures and proposals to increase the level of the company's activity has been recognized. Prospects for further research. A proposal to optimize the status increase of the enterprise requires the further study. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим рівнем складності, динамізму і невизначеності. Адже правильно вибрана і побудована система діагностики адаптивних процесів визначає ефективність адаптації економічного механізму функціонування підприємства та можливість підвищення конкурентного статусу самого підприємства. Необхідність проведення оперативної діагностики адаптивного стану підприємства актуалізована наявністю проблемних ситуацій в розвитку економічного механізму функціонування підприємств в умовах ринку, потребою прискореного темпу регулювання діяльності і стратегічного коректування, і, перш за все, систем менеджменту і маркетингу. Метою статті є узагальнення теоретичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо забезпечення адаптації підприємства до нестабільних умов зовнішнього середовища та як наслідок підвищення конкурентного статусу підприємства. У статті досліджено проблему адаптивного впливу на зовнішнє середовище, визначено основне завдання адаптивного управління, запропоновано необхідність впровадження заходів щодо адаптації до нових умов середовища та забезпечення сталого розвитку, підвищення стійкості й ефективності діяльності підприємства. Зміни, що постійно відбуваються у зовнішньому середовищі, змушують змінюватись і підприємства. Зокрема, підприємства бізнесу припиняють випуск старої продукції і освоюють виготовлення нової, шукають нових споживачів на ринку, використовують нові технологічні процеси, розділяються на дрібніші підприємства або ж, навпаки, зливаються з іншими, виходять на ринки інших країн чи припиняють діяльність на них. Для підтримання фінансової стійкості підприємству необхідно вжити дії щодо здійснення систематичного контролю за станом сплати покупцями за отримані послуги, не допускати фактів надходження і сплати неякісної, зайвої чи непотрібної підприємству продукції шляхом чіткого дотримання умов договорів тощо. У наш час адаптація до змін зовнішнього середовища має важливе значення для всіх підприємств. В цілях виживання і розвитку в умовах надзвичайно динамічного і невизначеного зовнішнього середовища підприємствам необхідно пристосовуватися до змін, а також самим активно формувати своє майбутнє. Тому визначальне значення в ринкових умовах відіграє стратегічне управління, інформаційною основою якого є аналіз макро- і мікросередовища підприємства. Шляхом активно-адаптивного впливу на зовнішнє середовище визнано можливість практичного застосування в маибутньому окремих заходів та пропозиціи щодо підвищення рівня ефективності діяльності підприємства.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1454
Appears in Collections:82.15.23 Організація і керування підприємством

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Actively-Adapting Influence on the External Environment as an Increasing Factor of the Enterprise's Competitive Status.pdfОсновний текст228.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.