Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1339
Title: Securities Custody Services: International Experience
Other Titles: Діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів: міжнародний досвід
Authors: Roshylo, Violetta
Keywords: цінні папери
securities
зберігачі
custodians
депозитарна діяльність
depository activities
Центральний депозитарій
Central Depository
міжнародний досвід
international experience
Issue Date: 2021
Publisher: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Economics".- Mukachevo: MDU, 2021. - Volume 8 №(2).- P.131-141.-143 p.
Citation: DOI: 10.52566/msu-econ.8(2).2021.131-141
Abstract: The relevance of the study is explained by the underdevelopment of the securities market in Ukraine, which barely started establishing the institutions and mechanisms of a market economy. Ukraine has a decentralised system of depository services, which hinders the development of the stock market, because the decentralised system of accounting for rights to securities complicates the procedure of transactions and increases risks. The purpose of the study was to investigate the international experience of securities depository in the rapidly expanding securities markets, especially in Eastern Europe and Asia, their technology, identifying their new functionality and dominant models of their architecture in the context of regulation, interaction of market participants and protection of their property rights. The main methods of study of international experience in the provision of securities custody services were empirical, analytical, and inductive methods, which together allowed describing the systems of securities circulation in different countries, analysing them to identify common features that are important for their implementation in Ukraine for integration into the global system of redistribution of financial resources. The study considered various securities storage systems, national depository systems, covered the features of national mechanisms of interconnection of all participants in the securities market, identified conceptual problems of securities market organisation in Ukraine, substantiated the need to adapt international experience for institutional development of the national depository system of Ukraine. The materials of the study have practical value for the development of the depository system in Ukraine as a basis for the functioning of the securities market, compatible with technological international depository systems in full functionality, which guarantees investors' property rights and enables Ukraine to become a full-fledged redistributor of global financial resources and, accordingly, to attract investments for economic development pursuant to international rules and standards of “transparent” functioning of securities markets, thus putting institutional barriers to corruption influences. The comparative analysis of depository systems of different countries allowed covering weaknesses in the existing depository system of Ukraine, outlining the conceptual approaches to legislative and organisational actions on its developmenАктуальність дослідження зумовлена наявністю низького рівня розвитку ринку цінних паперів в Україні, яка тільки формує інституції і механізми ринкової економіки. В Україні діє децентралізована система депозитарного обслуговування, що стримує розвиток фондового ринку, адже децентралізована система обліку прав на цінні папери ускладнює процедуру здійснення угод та збільшує ризики. Метою дослідження є вивчення міжнародного досвіду депозитарної діяльності щодо цінних паперів в умовах швидкого розширення ринків цінних паперів, особливо в країнах Східної Європи і Азії, їх технологізації, виявлення їх нових функціональних можливостей та домінуючих моделей їх архітектури в контексті регулювання, взаємодії суб'єктів ринку та захисту їхніх прав власності. Основними методами дослідження міжнародного досвіду діяльності з надання послуг щодо зберігання цінних паперів є емпіричний, аналітичний та індуктивний методи, що у комплексі дозволили описати системи обігу цінних паперів у різних країнах світу, проаналізувати їх з метою виділення спільних характеристик, що важливо для впровадження їх в Україні для інтеграції в світову систему перерозподілу фінансових ресурсів. У статті розглянуті різні системи зберігання цінних паперів, національні депозитарні системи, розкриті особливості національних механізмів взаємозв'язку всіх учасників ринку цінних паперів, виявлені концептуальні проблеми організації ринку цінних паперів в Україні, обґрунтовано необхідність адаптації міжнародного досвіду для інституційного розвитку національної депозитарної системи України. Матеріали статті мають практичну цінність для розвитку депозитарної системи в Україні, як основи функціювання ринку цінних паперів, сумісної з технологізованими міжнародними депозитарними системами у всій повноті функціональних можливостей, що забезпечує гарантії прав власності інвесторів і дає нагоду Україні стати повноцінним суб'єктом перерозподілу світових фінансових ресурсів, відповідно до цього залучати інвестиції для розвитку економіки за міжнародними правилами і стандартами «прозорого» функціювання ринків цінних паперів, цим самим формуючи інституційні бар'єри корупційним впливам. Зроблений порівняльний аналіз депозитарних систем різних країн дозволяє виявити слабкі місця у наявній депозитарній системі України, намітити концептуальні підходи до законодавчих та організаційних дій з її розвитку.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1339
Appears in Collections:06.73.65 Фінансове посередництво. Страхування. Ощадна справа

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scientific_Bulletin_of_MSU_Series_Economics_2021_Vol_8,_No_2_131-141.pdfОсновний текст1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.