Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1099
Title: Cоціальні мережі як альтернатива удосконалення та управління туристично-екскурсійною діяльністю
Other Titles: Social Networks as an Alternative to Improvement and Management of Tourist and Excursion Activities
Authors: Гищук, Роман Миколайович
Keywords: туристично-екскурсійна діяльність
дестинація
стартап
діджиталізація
соціальна мережа
кластер
хештег
геолокація
tourist and excursion activity
destination
startup
digitalization
social network
cluster
hashtag
geolocation
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Випуск ІII (79), 2020. С. 115-128
Abstract: Актуальність. Постановка проблеми. Нині туристична та екскурсійна діяльність України проходить стадію модернізації у зв’язку зі стрімким розвитком цифрових технологій і успішним запуском і функціонуванням різноманітних стартапів, найпопулярнішим із яких на рівні країни є «Держава в смартфоні» додатку «Дія». Такі тенденції зумовили переорієнтацію туристичної галузі на інноваційні технології, оскільки сфера туризму достатньо диференційована і дає різноманітні можливості для організації найнезвичніших подорожей і екскурсій у різноманітних форматах, зокрема використовуючи платформи соціальних мереж і їхніх месенджерів. Саме тому актуальність даної роботи полягає у необхідності розгляду соціальних мереж як каналу для вивчення попиту та просування туристичних послуг в Україні для різних верств населення. Мета дослідження. Виявлення можливостей використання соціальних мереж як широкодоступних та всеохоплюючих засобів інформаційних ресурсів і маркетингу для вивчення попиту в ключових аспектах формування туристичного продукту та просування туристично-екскурсійних об’єктів в регіоні. Методологія. У процесі виконання дослідження використано літературний, аналізу (бального та кластерного), синтезу, індукції, дедукції, типології та аналогії; конкретно-наукові: факторного аналізу, статистичний методи. Результати. У статті розглянуто теоретико- методичні засади вивчення об’єктів туристично-екскурсійної діяльності, створення та реалізації туристичного продукту з позиції презентаційних особливостей та потенціалу на різноманітних платформах соціальних мереж. Проаналізовано статистику активності тієї чи іншої туристичної-екскурсійної атракції в регіоні у найпопулярнішій молодіжній соціальній мережі «Іnstagram» на основі сформованості показників їхнього контенту. Оцінено міру спорідненої атрактивності найрейтинговіших екскурсійних дестинацій шляхом кластерного аналізу. Практичне значення. Результати наукового дослідження можуть бути використані органами місцевого самоврядування, туроператорами та асоціаціями екскурсійного та туристичного супроводу для розробки та обґрунтування перспективних планів управління, удосконалення та розвитку відповідної діяльності на базі екскурсійних дестинацій регіону задля його популяризації на внутрішньому та міжнародному ринку туристичних послуг. Перспективи подальших досліджень. Теоретико-методичні й прикладні розробки разом із отриманими результатами можуть бути задіяні в аналогічних дослідженнях для відповідних регіонів. / Today the tourist and excursion activities of Ukraine are undergoing a stage of modernization in connection with the rapid development of digital technologies and the successful launch and operation of various startups. The most popular of them at the national level is the "State in a smartphone" of the application "Action". Such trends have led to the reorientation of the tourism industry to innovative technologies, as the field of tourism is quite differentiated and provides a variety of opportunities for organizing the most unusual trips and excursions in various formats, including using social networking platforms and their messengers. That is why the relevance of this work lies in the need to study social networks as a channel of demand and promotion of tourist services in Ukraine for different segments of the population. The article considers the theoretical and methodological principles of studying the objects of tourist and excursion activities, creation and implementation of a tourist product as the standpoint of presentation features and potential at various platforms of social networks. The statistics of activity of tourist and excursion attractions in the region in the most popular youth social network "Instagram" of indicators of their content are analysed. The degree of related attractiveness of the most rated excursion destinations by cluster analysis is presented. The results of the research can be used by local governments, tour operators and associations of excursion and tourist support to develop and justify long-term plans for optimization, improvement and development relevant activities based on excursion destinations in the region to promote in it tourist services. Theoretical, methodical and applied developments together with the received results can be involved in similar researches for the other regions.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1099
Appears in Collections:71.37.17 Політика у сфері туризму

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.pdfОсновний текст394.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.