Please use this identifier to cite or link to this item: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1011
Title: Accounting system transformation: actuarial approach in 3D
Other Titles: Трансформація системи бухгалтерського обліку: актуарний підхід у 3D
Преобразование системы бухгалтерского учета: актуарный подход в 3D
Authors: Manachynska, Yulia
Yevdoshchak, Volodymyr
Tallat, Mahmood
Keywords: estimation
оцінка
оценка
value
вартість
стоимость
actuarial accounting
актуарний облік
актуарный учет
accounting
бухгалтерський облік
бухгалтерский учет
financial statements in 3D
фінансова звітність в 3D
финансовая отчетность в 3D
Issue Date: 2021
Publisher: Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ : збірник наукових праць. Чернівці : Технодрук, 2021. С.190-193
Abstract: The content of actuarial accounting as a new stage in modern accounting system transformation is revealed. The foreign non-trivial approach to the triple accounting system based on the application of the “three-window” system of accounts and descriptive entry is studied. The concept of the “triple accounting system” is defined in terms of modern interpretation of socio-economic phenomena and processes in 3D format. The necessity to open a separate class of actuarial accounts in 3D format is substantiated. Particular emphasis is placed on the generalization of accounting information from the actuarial accounting system in actuarial reporting. Виявлено зміст актуарного обліку як нового етапу у сучасній системі бухгалтерського обліку. Вивчається іноземним нетривіальним підходом до потрійної бухгалтерської системи, заснованої на застосуванні "три вікна" системи рахунків та описового запису. Поняття "потрійна бухгалтерська система" визначається з точки зору сучасної інтерпретації соціально-економічних явищ та процесів у форматі 3D. Обґрунтовано необхідність відкриття окремого класу актуарних рахунків у форматі 3D. Особливий акцент робиться на узагальнення бухгалтерської інформації з актуарної системи бухгалтерського обліку в актуарній звітності. Содержание актуарного учета в качестве нового этапа в современной трансформации системы бухгалтерского учета. Изучена иностранным нетривиальным подходом к системе учета Triple на основе применения системы «трехкана» системы счетов и описательной записи. Концепция «Triple Accounting System» определяется в терминах современной интерпретации социально-экономических явлений и процессов в 3D формате. Обоснована необходимость открытия отдельного класса актуарных счетов в 3D-формате. Особое внимание уделяется обобщению учетной информации о бухгалтерской информации из системы учета актуарной учетной записи в актуарной отчетности.
URI: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1011
Appears in Collections:06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107_Manachynska_Yevdoshchak_Tallat.pdfОсновний текст167.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.